Pravno svetovanje in priprava vseh vrst pogodb

Pravna pomoč pri pogajanjih

Pravno svetovanje in zastopanje v odškodninskih postopkih

Zastopanje v različnih pravdnih postopkih pred pristojnimi sodišči

Zastopanje v izvršilnem postopku

Zastopanje v potrošniških postopkih

Zastopanje v postopkih javnih naročil

Pravno svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih

Pravno svetovanje in priprava oporok

Pravno svetovanje in priprava dedno-pravnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku, darilnih pogodb

Pravno svetovanje, priprava in zbiranje dokumentacije v postopku ustanavljanja podjetij

Sestavljanje podjetniških pogodb

Pravno svetovanje pri sklepanju pravnih poslov

Zastopanje v pogajanjih pri sklepanju pravnih poslov

Pravno svetovanje in izvedba vseh statusnih sprememb podjetij

Pravno svetovanje in podpora pri ustanavljanju podružnic, združitvah (pripojitvi in spojitvi), prevzemih, delitvi  (razdelitvi, oddelitvi ali izčlenitvi), preoblikovanju podjetij

Pravno svetovanje glede upravljalskih pravic vseh članov družbe

Pravno svetovanje družbi, upravi, nadzornemu svetu in članom družbe glede njihove civilne in kazenske odgovornosti

Pravno svetovanje in izvedba likvidacije podjetja

Zastopanje v sporih pred pristojnimi organi

Skrbni pravni pregled podjetji (due diligence)

Zastopanje tujih državljanov pri uresničevanju njihovih osebnih in družinskih pravic (sklenitev zakonske zveze, posvojitev in skrbništvo, razveza zakonske zveze s tujim elementom I dr.)

Zastopanje tujih državljanov pri izvrševanju njihovih dednih pravic in pridobivanju lastninskih pravic

Zastopanje tujih državljanov v postopkih priznanja tujih sodnih odločb in v postopkih izvršitve evropskega naloga za izvršbo na območju Republike Hrvaške

Zaščita interesov otrokovih pravic v postopkih razveze zakonske zveze ali v primeru prenehanja zunajzakonske skupnosti

Pravno svetovanje in zastopanje v postopkih za plačilo preživnin

Pravno svetovanje in zastopanje v zakonskih sporih

Sestavljanje predporočne pogodbe in pogodb o ureditvi premoženjskih razmerij med trajanjem zakonske ali izvenzakonske skupnosti 

Sestavljanje pogodbe / sporazuma o delitvi skupnega premoženja

Pravno svetovanje glede nepremičnin, upravljanje z nepremičninami, prenehanje solastništva

Preverjanje zemljiškoknjižnega stanja za bodočega kupca nepremičnine

Vpis stvarnih pravic v zemljiške knjige

Prenos lastništva, vpis v zemnljiško knjigo

Zastopanje v stvarno-pravnih zadevah

Pravno svetovanje upnikov v insolvenčnih postopkih

Priprava predlog za začetek stečajnega postopka

Sestava in oddaja terjatev v stečajnem postopku

Zastopanje v stečajnih postopkih in na upniških odborih

Pravno svetovanje in zastopanje v predstečajnih in stečajnih postopkih

Vodenje likvidacijskih postopkov

Pravno svetovanje in zastopanje v zadevah povezanih s pomorskim dobrom in morskimi pristanišči, koncesije na pomorskem dobru

Zastopanje v odškodninskih postopkih

Pravno svetovanje in zastopanje v zvezi s pomorskim zavarovanjem in pomorskimi pogodbami

Zastopanje v postopkih pred sodišči in drugimi pristojnimi organi